اکثر دوستان دوربرم به بیماری «باماگردی » دچار شدن تا بیکار می‌شیم سایت باما رو چک میکنیم دنبال ماشین