فروردین که فقط ماه هزینه بود و دندونپزشکی!اردیبهشتم ماه رکود مطلق بود کلا ده درصد توان کار کردم خدا به خیر بگذرونه