صبح را با آواز موسم گل ، قمرالملوک وزیری آغاز کردیم