ولی این ادیت تلگرام مشکل ساز میشه،ملت اسکرین شاتم بگیرن معتبر نمی‌مونه