دیگه دیدیم تورها شدن دیسکو سیار در حد شلنگ تخته انداختن،قیدشو زدیم و با یار راهی شمال شدیم و با یک گشت مبسوط جمعه را ساختیم