آفتاب میخوره مغز ملت میپرن به هم، یکی بوق زد ماشین جلویی پیچید جلوش پیاده شد بیست تا مشت زد