شرکت فولاد تو میدون ولیعصر داره شربت میده رفتیم ۲ تا پارچ پر کردیم :دی