صبح به صبح مامانم یه گوشواره میاره میگه اینو بنداز تو گوشم!حالا اون سوراخه بسته شده من مثل جلاد باید بازش کنم دلم ریش میشههه