داشتم قیلوله‌طور می‌خوابیدم که از صدای زنگ در ساختمون بیدار شدم عزیز اینا اومدن