بلاخره طلسم شکست و یک و خورده ای از طلبهام زنده شد البته حساب نقدی یکماه گذشته اش رو برج ۴ چک داد