من که از دکتر رفتن فراریم الان از این معده درده میخوام پناه ببرم به یه متخصص گوارش ، چقدر حالم بده