علی مطهری در جایگاه نمایندگی و نه ریاست بسیار بسیار قوی تر از کروبی در لباس ریاست مجلس بود، ریاست همه چیز نیست