خوشبحالتون که من باید ۴۷۳۵ دلار حواله بزنم
چه پولدار ‎· Myri∂m
چرا مگه دلار گرون شده؟ ‎· adomide
@myriam کاسبیه دیگه ‎· سعید ©
@adomide: نه کار هر روزمونه واردات ‎· سعید ©
ای م.ب ‎· shompi
@shompi: کوفت ‎· سعید ©