خوشبحالتون که من باید ۴۷۳۵ دلار حواله بزنم
چه پولدار ‎- Myri∂m
چرا مگه دلار گرون شده؟ ‎- adomide
@myriam کاسبیه دیگه ‎- سعید ©
@adomide: نه کار هر روزمونه واردات ‎- سعید ©
ای م.ب ‎- shompi
@shompi: کوفت ‎- سعید ©