دکتر خیلی ناراحت شد من معده درد دارم اینجوری دارو داد https://t.co/Jh2bzrR4XC