دکتر گفت قهوه ، فلفل ، غذاهای چرب ، نوشابه و ... میگفت بمیر راحت‌تر بودم