شیرینی زبون و نبات نی دار و خرما عطر و بو داره یعنی ؟ خوبه والا https://t.co/Fll5kVwFWD