می‌خواستم #ششصد‌مین عکسم یک عکس خاص باشه ولی بعدش پشیمون شدم،با خودم گفتم در قید و بند اعداد و… https://t.co/gLb2DyKtlA