سردرد عجیبی گرفتم و چشم‌هام داره تند تند دودو میزنه