از بس بی انرژی شدم در حین خوندن کتاب خوابم برد و آخرین دقیقه های روشنایی هوا در خواب بودم تا با صدای مادر جهت شام بیدار شدم