میدونید چرا کتاب ”خوشه‌های خشم" جان اشتابن بک نوبل ادبیات گرفته؟
نه، هنوز به اشتاین بک نرسیدم:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?