کارواش میخواست اینجوری بشوره باور کن ۵۰ تومن بیشتر میگرفت من که از نفس افتادم ولی دوست عزیز ادامه میده میگه نه لک داره:دی