رفتم نمایشگاه دوربین دیجیتال و این چیزها،یه غرفه تهران دیجیتال فقط دوربین اینا میفروخت با ده درصد تخفیف امروزم روز اخرشه