مهم نیست نمایشگاه تخصصی باشه یا عمومی،هستن کسانی که میان بگ جمع کنن و تو محوطه ولو بشن فقط