#سایه : شهریار میگفت اگه حافظو نداشتیم چه خاکی سرمون می‌کردیم؟...راست میگفت