داداش‌کوچکه با اینکه امتحان داره خواب مونده راحت ،یاد خودم افتادم که چقدر استرس کشیدم و دلشوره داشتم واسه امتحانهام نمیخوابیدم اصلا