یه خاور بار اومده بود و زیر آفتاب تفکیک میکردم برسه دست صاحاباشون بلکم چرخ‌های زنگ‌زده صنعت مملکت بگرده