سالهای دور‌ یک سایت بود به اسم بعدهفتم،اون موقع رازداوینچی دن براون را فصل به فصل ترجمه میکردن رو سایت میذاشتن،صاحبش وحیدبهلول بود