داداش وسطی در این حد بیخیاله که اومده موتور دفترو برده گرفته خوابیده ما کارمون لنگ‌شده