عروسی‌دختر داییمه و‌من هنوز‌نشستم دفتر‌حال ندارم برم‌ تا خونه و‌حاضر‌بشم و‌برم سالن