گوشه‌ پیشونیم با چنان ضربی‌ خورد به میلگرد که دو‌ متر پرت شدم‌ عقب و‌‌نصف جمجمه‌ام‌درد میکنه،دیشب چشمم‌زدن تو عروسی‌حتما