اومدیم بلوارسجاد بریم پیتزاپیتزا تعطیل بود پاساژ بغل یه فستفود دیگه بود خیلی بهتر از اون