دخترداییم از پریروز‌که پاتختیش‌ بوده‌‌دیگه‌خبری ازش نیست!آن لاین نشده جواب تلفنم‌نداده رفتن‌در‌خونه اش پسره‌درو‌ باز نکرده