تو‌دفتر‌خیلی ها به شکم من اشاره میکنن تهدید کردم هر کی به چاقی و‌شکم‌من اشاره کنه ممکنه به کل هیکل و‌خاندانش اشاره کنم