کتاب پیرپرنیان‌اندیش به اتمام رسید ولی روح من پیش سایه اس