با اینکه دو‌ سه شب که خواب درست حسابی نداشتم ولی الان حال‌‌ عجببی دارم که نمیذاره بخوابم چقدر غمناک