امروز به مشتری داشتم که زمان اومدنشو یک ربع بعد از والیبال اعلام کرد منم مبخواستم برم‌دنبال کاری ابنا هم هی ست اضافه میکردن یه وضعی بود