یک لحظه خوابم برد خواب دیدم تو‌ بازاررضا مشهد دارم میرم‌ دنبال دستشویی میگردم!حالا خوبه ‌دم‌ خوابی فکرم‌ پر از شعر و‌ ادبیات‌ و‌‌شاعری بود