راهشو‌‌یاد گرفتن عمدا درسهای اسلامی را برمیدارن،استادها هم با رافت‌اسلامی ۲۰میدن که مثلا جذبشون کنن https://t.co/JbLdOcQTgn