الان که چندین روزه دارم داروی معده میخورم ازم خون نمیگیرن نه؟