شجریان از کمی‌دستمزد گله میکنه و‌ابتهاج حاضر‌نمیشه پول اضافه بده یکسال‌ تو‌رادیو‌ نمیخونه بعد یکسال یک روز کامل خونه ابتهاج میشینه تا برگرده