شجریان هنرمند بزرگیه ولی اکثرا با اطرافیانش‌ و‌دوستانش خوب تا نکرده