رفیقم ترکیه‌‌س،روزه بود صحبت‌میکردم گفتم میخوام برم وارطان ساندوبچ‌کالباس بخورم بعد برم هویج‌بستنی بخورم بعدم‌ زولبیا قنادی پاستور!مُرد طفلی