بعد از صحبت با رفیقم‌ دیدم‌ جدی باید یه چیزی بخورم رفتم‌میدون ولیعصر پیراشکی‌داغ و‌شیرموز خوردم،برگشتنی هم بستنی قیفی پاک خریدم واسه کل دفتر