داشتم‌ ظرفهای سحری خودم و داداش کوچکه رو‌می‌شستم،یاد سحری‌هایی که با خواهر پامی‌شدیم,بعد شد با داداش وسطی ...چقدر غصه خوردم