آموزشی سربازی، ماه رمضون ، اردکان ، خاطره‌اش همه ماه رمضون‌ها با منه