سربازی‌ ماه رمضون انقدر‌ راحت بودیم از ساعت ۵ تو فضای باز فوتبال میزدیم تا‌ افطار با دهن روزه