دیشب گفتم‌ساعت ۴ ۵ میرم خونه میخوابم تا افطار‌ولی هنوز‌دفترم