رفتم‌دنبال یک‌کاری داشتم برمیگشتیم بربری خیابون‌دانشگاه چه‌شیرمال‌هایی پخته بود بر نفس غلبه کردم نخریدم