کار آزاد یعنی اینکه به‌پرسنل روزه‌دارت بگی‌برو زودتر ولی خودت وایسی کار کنی