خیلی اذیت شدم از کم آبی!تشنه طور‌نشدم بیشتر اعضای داخلی بدن اذیت شدن